Våre forpliktelser

SFA er en industrikonsern med en verdensomspennende tilstedeværelse hvis primære formål er enkelt: å utvikle og produsere løsninger der vannet strømmer, både for hjemmedesign og profesjonell design.

Vår ambisjon er å fortsette å VOKSE MED alle våre partnere og interessenter (alle som er involvert i det økonomiske livet, de som følger selskapet og de som det påvirker mer eller mindre direkte) i en felles strategi for utvikling og vedvarende fremgang.

  Engasjementet for respekt styrer våre relasjoner til alle våre interessenter og må være en permanent del av vår virksomhet og våre relasjoner. Anerkjennelse av individuelle forskjeller må tas i betraktning og må minst innebære å følge lover og forskrifter.

Respekt står sentralt i menneskelig samhandling, ikke bare innenfor SFA og overfor våre kunder, men også i samfunnet og i våre sosiale miljøer.

Vi respekterer enkeltpersoner og deres rett til privatliv.

SFA påtar seg: 

 • å ikke diskriminere av noen grunn i forholdet mellom arbeidstakere, og særlig
 • ikke å diskriminere personer på grunn av kjønn eller alder, rase, sosial, kulturell eller nasjonal opprinnelse, fagforeningsaktivitet, seksuell preferanse, funksjonshemning, politisk mening eller religion;
 • rekruttering av nye ansatte, samt forfremmelse av ansatte på grunnlag av utelukkende faglige kriterier, dvs. på grunnlag av deres særlige egenskaper, og behandling av dem med verdighet, uten favorisering og med behørig respekt for deres privatliv,

  Engasjementet for integritet innebærer at vi strengt følger vår hensikt om å være ærlige i vår virksomhet. Dette krever at alle, og ledelsen spesielt, er et forbilde i utførelsen av våre oppgaver overfor våre kunder, våre kolleger og alle andre interessenter.

  Engasjementet for kvalitet betyr å tilby våre kunder en tjeneste av høy kvalitet. Det skal være kvalitet på alle stadier av virksomheten, og alle har en viktig rolle å spille og bidrar til å nå dette målet. Vår ambisjon er å bli anerkjent og godkjent av alle våre interessenter ved å vokse sammen.

 

  Lagånden inspirerer oss, omfatter solidaritet og samarbeid. Dette betyr at vi kan kombinere de beste ferdighetene til fordel for våre kunder og interessenter og sammen overvinne utfordringene vi står overfor nå og i fremtiden.

Våre prinsipper for handling og oppførsel er i tråd med grunnleggende prinsipper, som de som er fastsatt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, UK Modern Slavery Act og de som er etablert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (International Labour Organisation) – spesielt de som gjelder forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid.

Ansatte Kunder Leverandører Miljø Konkurrenter

Vår forpliktelse overfor våre ansatte

SFA påtar seg:

 å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå alle former for trakassering.

  for å sikre at ansattes handlinger er i samsvar med loven, overholder konfidensialitetsreglene og ikke utgjør noen risiko for korrupsjon, interessekonflikt eller misbruk av selskapets eiendeler. 

  å gi sine ansatte de nødvendige vilkår for å sikre deres helse og sikkerhet på arbeidsplassen og fremme tilsvarende forebyggende opplæring.

  å overholde lover og forskrifter om vern av ansattes personopplysninger.

Vår forpliktelse overfor våre kunder

 

Tilliten SFAs kunder gir vår virksomhet og våre produkter er en av selskapets viktigste forpliktelser.

Kundetillit oppnås og opprettholdes gjennom streng respekt for deres rettigheter, bevaring av deres interesser og ved å påta seg bare de forpliktelser som kan opprettholdes og respekteres.

  SFA tar hensyn til forbrukernes behov ved å gi dem sanitære komfortløsninger som dekker deres umiddelbare og fremtidige behov.

  SFA gir sine kunder den tekniske informasjonen de trenger for å utvikle sin virksomhet, særlig med hensyn til produktets ytelse.

  SFA overholder kommersielle regler i sine forbindelser med sine leverandører og kunder og avstår fra enhver praksis som kan fordreie den frie konkurransen. Spesielt avvises enhver favorisering eller risiko for korrupsjon.

   SFA gir kundene kommersiell markedsføring for å støtte deres utvikling ved å da ta hensyn til de spesifikke juridiske begrensningene i hvert land.

Vår forpliktelse overfor våre leverandører

 

SFA ser sine leverandører som en integrert del av sine verdiskapende prosesser og samarbeider med dem på lang sikt. Valget av leverandører er basert ikke bare på bekvemmelighet, men også på tjenestekvalitet og samsvar med evalueringskriterier som tar sikte på å fremme sosialt og miljømessig ansvar gjennom hele forsyningskjeden. I denne sammenhengen forplikter SFA seg til å øke bevisstheten blant leverandører for å sikre at de respekterer rettighetene til personene de jobber med, at de forvalter selskapet på en åpen og bærekraftig måte og søker å redusere sin miljøpåvirkning.

 SFA velger sine leverandører på grunnlag av:

 • produktenes ytelse og konkurranseevne.
 • kvaliteten på tjenestene deres, samt deres evne til å sikre bærekraft.
 • graden av eksklusivitet som kreves på grunn av produktets eller tjenestens strategiske karakter.

  SFA garanterer åpenhet, upartiskhet og rettferdighet i behandlingen og tildelingen av sine kontrakter; den baserer sitt valg på en objektiv vurdering av leverandører, priser og evnen til å levere kvaliteten på de innkjøpte produktene.

  SFAs datterselskaper gjennomfører hensiktsmessige utvelgelses- og evalueringsprosedyrer for de leverandørene og underleverandørene som oppfyller disse kravene.

  SFA utvikler samarbeidsrelasjoner med sine leverandører som inkluderer konfidensialitet og noen ganger til og med konkurranseforpliktelser, slik at hver part kan beskytte sine interesser. 

  SFA-avdelinger som er involvert i kjøp av produkter og tjenester, vil opprette:

 • anbudsinnbydelser.
 • sammenligningsbetingelser.
 • systematisk konkurransedyktige bud for å finne den beste totalleverandøren med flere tilbud.
 • regler for omforhandling av kontrakter.

Vår forpliktelse overfor miljøet

 

SFA betrakter vann som et viktig verdensarvområde og begrenser derfor sitt forbruk i sine produkter og negative miljøvirkninger fra sine egne fabrikker.

  SFA er en del av en aktiv og frivillig tilnærming til miljøvern. Selskapets ISO 14001-sertifisering validerer denne permanente strategien. Our ISO 14001 certification is the criterion that validates this approach.

  I produksjonsanlegg sikrer SFA forhold til lokale innbyggere for å sikre bevaring av gjensidige interesser.

  SFA sikrer at reglene, miljøet og kulturen overholdes strengt i landene de opererer i.

Vår forpliktelse overfor våre konkurrenter

 

SFA støtter rettferdig konkurranse og vil avstå fra åpent å kritisere konkurrenter eller innhente ulovlig informasjon eller forretningsinformasjon.

  SFAs ledelsesgrupper er spesielt nøye med å sikre at konkurransereglene overholdes helt i samsvar med hvert lands egne regler.

  Der det er nødvendig, kan de opprettholde forbindelser med sine konkurrenter i fullt samsvar med antitrustreglene.

Ansatte

Vår forpliktelse overfor våre ansatte

SFA påtar seg:

  å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå alle former for trakassering.

  for å sikre at ansattes handlinger er i samsvar med loven, overholder konfidensialitetsreglene og ikke utgjør noen risiko for korrupsjon, interessekonflikt eller misbruk av selskapets eiendeler.

  å gi sine ansatte de nødvendige vilkår for å sikre deres helse og sikkerhet på arbeidsplassen og fremme tilsvarende forebyggende opplæring.

   å gi sine ansatte de nødvendige vilkår for å sikre deres helse og sikkerhet på arbeidsplassen og fremme tilsvarende forebyggende opplæring.

  å overholde lover og forskrifter om vern av ansattes personopplysninger.

Kunder

Vår forpliktelse overfor våre kunder

 

Tilliten SFAs kunder gir vår virksomhet og våre produkter er en av selskapets viktigste forpliktelser.

Kundetillit oppnås og opprettholdes gjennom streng respekt for deres rettigheter, bevaring av deres interesser og ved å påta seg bare de forpliktelser som kan opprettholdes og respekteres.

  SFA tar hensyn til forbrukernes behov ved å gi dem sanitære komfortløsninger som dekker deres umiddelbare og fremtidige behov.

  SFA gir sine kunder den tekniske informasjonen de trenger for å utvikle sin virksomhet, særlig med hensyn til produktets ytelse.

  SFA overholder kommersielle regler i sine forbindelser med sine leverandører og kunder og avstår fra enhver praksis som kan fordreie den frie konkurransen. Spesielt avvises enhver favorisering eller risiko for korrupsjon.

  SFA gir kundene kommersiell markedsføring for å støtte deres utvikling ved å da ta hensyn til de spesifikke juridiske begrensningene i hvert land.

Leverandører

Vår forpliktelse overfor våre leverandører

 

SFA ser sine leverandører som en integrert del av sine verdiskapende prosesser og samarbeider med dem på lang sikt. Valget av leverandører er basert ikke bare på bekvemmelighet, men også på tjenestekvalitet og samsvar med evalueringskriterier som tar sikte på å fremme sosialt og miljømessig ansvar gjennom hele forsyningskjeden. I denne sammenhengen forplikter SFA seg til å øke bevisstheten blant leverandører for å sikre at de respekterer rettighetene til personene de jobber med, at de forvalter selskapet på en åpen og bærekraftig måte og søker å redusere sin miljøpåvirkning.

 SFA velger sine leverandører på grunnlag av:

 • produktenes ytelse og konkurranseevne.
 • kvaliteten på tjenestene deres, samt deres evne til å sikre bærekraft.
 • graden av eksklusivitet som kreves på grunn av produktets eller tjenestens strategiske karakter.

  SFA garanterer åpenhet, upartiskhet og rettferdighet i behandlingen og tildelingen av sine kontrakter; den baserer sitt valg på en objektiv vurdering av leverandører, priser og evnen til å levere kvaliteten på de innkjøpte produktene.

  SFAs datterselskaper gjennomfører hensiktsmessige utvelgelses- og evalueringsprosedyrer for de leverandørene og underleverandørene som oppfyller disse kravene.

  SFA utvikler samarbeidsrelasjoner med sine leverandører som inkluderer konfidensialitet og noen ganger til og med konkurranseforpliktelser, slik at hver part kan beskytte sine interesser. 

  SFA-avdelinger som er involvert i kjøp av produkter og tjenester, vil opprette:

 • anbudsinnbydelser.
 • sammenligningsbetingelser.
 • systematisk konkurransedyktige bud for å finne den beste totalleverandøren med flere tilbud.
 • regler for omforhandling av kontrakter.
Miljø

Vår forpliktelse overfor miljøet

 

SFA betrakter vann som et viktig verdensarvområde og begrenser derfor sitt forbruk i sine produkter og negative miljøvirkninger fra sine egne fabrikker.

  SFA er en del av en aktiv og frivillig tilnærming til miljøvern. Selskapets ISO 14001-sertifisering validerer denne permanente strategien. Our ISO 14001 certification is the criterion that validates this approach.

  I produksjonsanlegg sikrer SFA forhold til lokale innbyggere for å sikre bevaring av gjensidige interesser.

  SFA sikrer at reglene, miljøet og kulturen overholdes strengt i landene de opererer i.SFA considers water an essential world heritage and therefore limits its consumption in its products as well as its effects on the environment in its own factory.

Konkurrenter

Vår forpliktelse overfor våre konkurrenter

 

SFA støtter rettferdig konkurranse og vil avstå fra åpent å kritisere konkurrenter eller innhente ulovlig informasjon eller forretningsinformasjon.

  SFAs ledelsesgrupper er spesielt nøye med å sikre at konkurransereglene overholdes helt i samsvar med hvert lands egne regler.

  Der det er nødvendig, kan de opprettholde forbindelser med sine konkurrenter i fullt samsvar med antitrustreglene.

For any information on ethics and compliance or to report an ethics incident to the Group, please contact us via our contact form:

Contact the ethics committee